26 Nis 2013
Nisan 26, 2013

Dünya Hali – 26 Nisan 2013

0 Yorum

Miras davaları

Veraset ilamı nedir?
Reddi miras ya da mirası reddetmek ne demektir?
Mirasçılık araştırması nedir?

Av. Ferruha Canbolat
Av. Bedrettin Canbolat

Yayından:
“Miras bir insanın hayatı boyunca edindiği malların bütünüdür.
Yasamızda belirlenmiş mirasçılar vardır. Bunları basamak basamak anlatacak olursak;
Birinci basamakta kişinin eşi ve çocukları,
ikinci basamakta kişinin annesi babası ve kardeşleri,
üçüncü basamakta kişinin büyükannesi ve büyükbabası,
Eğer bunların hiç biri yoksa miras dördüncü basamak olan devlete kalır.

Mirastan yararlanacak olan kişi, mirasçılık belgesi alarak mirasçı olduğunu kanıtlamalıdır.
Mirasçılık belgesi mahkemeden alındığı gibi yapılan yeni bir düzenleme ile noterden de alınabilir.

Veraset davalarında zaman aşımı yoktur. Miras her zaman alınabilir. Aradan kaç yıl geçtiği önemli değildir.
Türkiye’nin her yerinde sulh mahkemeleri denilen mahkemelerden ve noterlerden alınabilir.

Resmi vasiyetname, sözlü vasiyetname, ve yazılı vasiyetname olmak üzere 3 çeşit vasiyetname vardır,

Miras kalan mallar ve paralar bilinmiyorsa tapulardan araştırma yapılabilir ya da kalan mallar tespiti davası açılabilir. Ama öncelikle veraset belgesi almış olmanız gerekir.

Miras bir bütündür. Ölen kişinin bıraktıklarından çok borcu da olabilir. O zaman bıraktıklarını alayım borç ne olursa olsun diyemezsiniz. Böyle durumlarda dava açıp ben kalan mirası kabul etmiyorum deyip mirası reddedebilirsiniz.
Reddettiğinizde kalan mallardan yararlanamazsınız ama kalan borçlardan da sorumlu tutulmazsınız.”

1. Bölüm: 26 Nisan 2013 tarihli programı dinleyin: Süre 45′
2. Bölüm: 3 Mayıs 2013 tarihli programı dinleyin: 49’28

Veraset İlamları, Alman Hukukuna Göre Mirasın Reddi ve Mirasçıların Araştırılması

Bu bilgi notundaki tüm bilgiler, metnin hazırlandığı tarihte Büyükelçiliğin sahip olduğu bilgileri ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Özellikle zamanla meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumluluk üstlenilmemektedir.

1. Veraset İlamları

Mirasçı olmanız durumunda, mirasa sahip olabilmeniz için bir veraset ilamınızın olması gerekecektir.Veraset ilamınızın Almanya`dan mı veya Türkiye`den mi temin edilmesi gerektiği konusu Alman Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 28.05.1929 tarihli Konsolosluk Anlaşması`nda düzenlenmektedir. Bu Anlaşma Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında halen geçerlidir.

Bu Anlaşmanın 20. maddesinin ekinde „Veraset Anlaşması düzenlenmiştir“. Buna göre aşağıdaki hususlar geçerlidir:

Bir Türk vatandaşı öldüğü zaman ve Almanya’daki mirasının sadece taşınır mallardan (Örn. banka hesapları ) oluşması halinde, Veraset Anlaşmasının 14. maddesine göre mirasçılık hakkının kanıtlanması için bir Türk Mahkemesince verilen veraset kararı yeterlidir. Bu Türk veraset ilamının da, Almanya’da kullanılabilmesi için, Veraset Anlaşmasının 17. maddesine göre Türkiye’nin Almanya’daki bir temsilciliği tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda tasdik yerine Apostil de (bkz. „Gesamte Rechtsinformationen = bütün hukuki bilgiler“ ) kabul edilmektedir. Türkiye`nin yurt dışı temsilciliklerinin listesini T.C. Almanya Büyükelçiliği`nin Homepage’inde aşağıda belirtili linkte bulabilirsiniz.

Bir Alman vatandaşı Türkiye’de veya Almanya’da öldüğü ve Almanya’da miras olarak taşınır veya taşınmaz mal ( Örn. arsa veya banka hesaplarında para ) bıraktığı takdirde, mirasçıların Almanya’daki mirasçılık haklarını kanıtlamak üzere Almanya’da düzenlenecek bir Veraset İlamını temin etmeleri gerekmektedir. Mirasçıların ikamet yerlerinin Türkiye’de olması halinde, veraset ilamı verilmesine ilişkin başvurunun oturdukları yer için yetkili bulunan Almanya’nın Yurtdışı Temsilciliğine (Almanya Büyükelçiliği veya Başkonsoloslukları) yapılması gerekmektedir. Mirasçının ikametgahının Almanya’da olması halinde doğrudan ölenin son oturduğu yer için yetkili bulunan Sulh/Veraset Mahkemesine başvurarak veraset ilamı çıkartılması talebinde bulunur.

Bir Alman vatandaşı Türkiye’de veya Almanya’da öldüğü ve Türkiye’de miras olaraktaşınmaz mal bıraktığı takdirde, mirasçıların Türkiye’deki mirasçılık hakkını kanıtlamak üzere Türkiye’de düzenlenmiş olan bir veraset ilamını temin etmeleri gerekmektedir. Bunun için mirasçılardan en az bir kişinin Türkiye’deki herhangi bir hukuk mahkemesine başvurması ve veraset ilamı çıkartılması talebinde bulunması yeterlidir.

 

Bir Alman vatandaşı Türkiye’de veya Almanya’da öldüğü ve Türkiye’de miras olarak taşınır mal bıraktığı takdirde, Veraset Anlaşmasının 14. maddesine göre mirasçının Türkiye’de mirasçılık hakkını kanıtlaması için Almanya’da düzenlenmiş olan bir veraset ilamı yeterlidir. Mirasçıların ikametgahlarının Türkiye’de olması halinde veraset ilamının çıkartılmasına ilişkin başvurunun ikamet edilen yer için yetkili bulunan Almanya’nın Yurtdışı Temsilciliğine (Almanya Büyükelçiliği veya Başkonsoloslukları ) yapılması gerekmektedir. Mirasçının Almanya’da oturması halinde doğrudan ölenin son oturduğu yer için yetkili bulunan Sulh/Veraset Mahkemesine başvurması gerekir. Bu veraset ilamının Türkiye’de kullanılabilmesi için Veraset Anlaşmasının 17. maddesine göre Almanya’nın Türkiye’deki bir Dış Temsilciliğinde tasdik edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda tasdik yerine Apostil denen tasdik şerhi de kabul edilmektedir ( bkz „Gesamte Rechtsinformationen =bütün hukuki bilgiler“). Mirasçılar, alternatif olarak bir Türk veraset ilamını kabul edip etmeyeceklerinin açıklığa kavuşturulması açısından önceden ilgili Türk kuruluşlarıyla (Örn. Bankalar) görüşebilirler. Bu durumda mirasçıların Türkiye’de veraset ilamı çıkartılması talebinde bulunmaları gerekir. Bunun için mirasçılardan en az bir kişinin herhangi bir hukuk mahkemesine başvurması yeterlidir.

Bir Türk vatandaşı öldüğü zaman ve Almanya’da miras olarak taşınmaz mal (Örn. kat, ev veya arsa ) bıraktığı takdirde, mirasçıların Veraset Anlaşmasının 17. maddesine bağlı 14/II. maddesine göre mirasçılık haklarını kanıtlamak üzere Alman Veraset İlamı almaları gerekmektedir. Mirasçının, Almanya’da ikamet ediyor olması durumunda, ölenin son oturduğu yer için yetkili olan Sulh/Veraset Mahkemesine doğrudan başvurarak veraset ilamının çıkartılmasını talep edebilir. Mirasçıların Türkiye’de oturmaları halinde, veraset ilamının çıkartılmasına ilişkin başvurunun, ikamet yerleri için yetkili Almanya’nın Yurtdışı Temsilciliğine (Almanya Büyükelçiliği veya Başkonsoloslukları) yapılması gerekmektedir.
 

2. Alman Hukukuna Göre Mirasın Reddi

Alman hukukuna göre mirasçı vefat edenin sadece malvarlığını değil borçlarını da kabul etmiş oluyor. Vefat edenin borçlu olması halinde, mirasçı, mirası reddederek bu borçlardan kurtulabilir. Mirasın reddi ile, miras, sıradaki diğer mirasçılara geçer. Bu kişilerin de mirası kabul etmemeleri durumunda, onlar da kendi adına mirası reddetmeleri gerekecektir.

 

Yetki:
Tereke Mahkemesi olarak miras bırakan Alman vatandaşının öldüğü zaman ikamet ettiği yerin bağlı olduğu sulh mahkemeleri yetkilidir. Bu mahkemeler hem mirasın reddine ilişkin belgeyi kabul etme konusunda, hem de mirasın sözlü olarak reddedilmesi ve bunun tutanaklara geçirilmesi imkanından faydalanmak isteyenler konusunda yetkilidir.
 
Miras bırakan Alman vatandaşının Almanya`da ikametinin bulunmaması durumunda Grunewaldstr. 66-67, 10823 Berlin adresindeki Schöneberg Sulh Mahkemesi yetkilidir.
Miras bırakanın ölümünde yabancı uyruklu olması ve Almanya`da ikametinin olmaması durumunda terekenin bulunduğu yerdeki sulh mahkemeleri (terekenin tamamı için) yetkilidir.Mirasın Reddine İlişkin Süre:
Mirasın reddinin geçerli olabilmesi için, mirasın reddedildiğine ilişkin beyanın altı haftalık bir süre dahilinde tereke mahkemesine intikal etmiş olması gerekmektedir.

Miras bırakanın sadece yurt dışında ikametinin olması durumunda veya mirasçının bu sürenin başlangıcında yurt dışında bulunuyor olması durumunda bu süre altı aydır.

Bu süre, mirasçının mirastan ve mirasçı olma sebebinden haberdar olması tarihi itibariyle başlar. Bir Vasiyetname veya miras sözleşmesine göre mirasçılığın söz konusu olması halinde bu belgenin mahkeme tarafından açılmadan önce süre başlamaz. (Önemli: Mirasçının yurt dışında ikamet ediyor, fakat ölüm anında Almanya`da bulunması halinde de mirası reddetmek için altı aylık süreden faydalanabilir.)
 

Diğer bir kişinin mirası reddetmesi sonucu mirasçı olan kişi için bu gerçeği öğrendiği tarih itibariyle süre işler.Reddin Şekli
Mirasın reddi, yetkili tereke mahkemesine (başka mahkemeler mirasın reddine ilişkin evrakların kabulü konusunda yetkili değildir) sözlü veya yazılı bir beyan ile bildirilebilir.
 
Mirasın reddinin yazılı bir beyanla yapılması durumunda, Almanya`da noter tarafından veya yurt dışında Almanya`nın yetkili yurt dışı temsilciliği tarafından imza tasdiki yapılmalıdır. Bunun işlem harcı 15,- Euro`dur. Başka makamların imza tasdiki geçerli değildir. Bu durumda mirasın reddi de geçerli olmaz.
 
Mirasın belli şartların sağlanması halinde ( örneğin, başka bir kişinın miras edinmesini sağlamak amacıyla) reddedilmesi mümkün değildir.
 
Yazılı beyan aşağıdaki hususları içermelidir:

 

  • Ölene ilişkin ayrıntılı bilgiler (tam adı, doğum tarihi ve yeri, ölüm tarihi ve yeri, son adresi, vatandaşlığı)
  • Mirası reddedene ilişkin ayrıntılı bilgiler (ölenle arasındaki akrabalık ilişkisi)
  • Mirası reddedenin bilgisine göre bir vasiyetnamenin veya bir miras sözleşmesinin var olup olmadığına dair bilgi
  • Mirası reddedenin mirasçı atandığı haberini tam olarak hangi tarihte aldığı
  • Mirasın neden reddedildiğine ilişkin sebepler (örneğin aşırı borçlanma)
  • Bütün miras atamalarıyla ilgili mirasın reddedildiğine dair açıklama (bununla örneğin yasal sıralamaya göre mirasın reddedilmesi, ancak reddedenin daha sonra bir tarihte bulunan bir vasiyetname ile mirasçı atanmasının önüne geçilmek istenmektedir)
  • Mirası reddedenin kendisinden sonra kimin mirasçı olacağını bilip bilmediğine ilişkin bilgi

     

Yasal Temsilci Aracılığı ile Mirasın Reddi
Küçük yaştaki çocukların mirasının reddedilecek olması durumunda, bunu çocuk adına yasal temsilcisi yapabilir. Velayeti anne baba tarafından ortaklaşa yürütülen çocuğun mirasının reddi hem anne, hem baba tarafından yapılması gerekmektedir.

Bunun için de yukarıda belirtilen şekil ve süre şartları geçerlidir.

Yasal temsilci tarafından mirasın reddedilebilmesi için genellikle vesayet mahkemesinin onayı gerekmektedir. Bu onay da yine yukarıda belirtilen süreler dahilinde ilgili tereke mahkemesine ulaşmış olması gerekmektedir. Eğer, kendisinden önce mirasçı olan ve aynı zamanda yasal temsilcisi de olan anne veya babasının mirası reddetmesi neticesinde mirasçı atanan çocuklar için bu onay gerekmemektedir.

Aynı durum, mirasçı için vasi atanmış ise de geçerlidir.Mirasçılık Araştırması

Büyükelçilik tarafından mirasçılık araştırması yapılması mümkün değildir.T. C. Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiliğe, ölen Türk vatandaşlarının mirasçılarının, sadece Alman adli makamları tarafından bir adli yardım talebi çerçevesinde talep edilmesi halinde araştırılabileceğini bildirmiştir. Dışişleri Bakanlığı ayrıca „ Almanya’da yürütülen bir dava çerçevesinde veya Alman adli makamlarınca uygulanacak bir işlem için gerekli olması“ halinde ancak Türk vatandaşlarının mirasçıları hakkında bilgilerin verilebileceğini bildirmiştir.
Kaynak: http://www.ankara.diplo.de

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>